Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urzędzeniu końcowym.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegły dotyczące plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Tak akceptuje
karo
pl
de
en

GWARANCJE

KARTA GWARANCYJNA NA STOLARKĘ BUDOWLANĄ

1. „KARO” OKNA DREWNIANE jako producent gwarantuje, że stolarka budowlana jest wolna od wad produkcyjnych (fabrycznych). Stolarkę budowlaną uważa się za obciążoną wadą fabryczną, jeżeli nie odpowiadają gwarantowanej jakości z powodu:

a. złej konstrukcji;

b. zastosowania nieodpowiednich materiałów;

c. wadliwego wykonania.

2. Okres gwarancji :

7 lat – na powłokę malarską (4 etapy malowania, kolory typowe : CIEMNY DĄB, DĄB, TEAK, MAHOŃ, BIAŁY) i konstrukcję

5 lat – na powłokę malarską (4 etapy malowania, kolory typowe : DĄB RUSTYKALNY, JASNY DĄB, STARA SOSNA, ORANGE, JASNY TEAK, BUTELKOWY) i konstrukcję

5 lat – na powłokę malarską (2 etapy malowania, kolory typowe TEAK, MAHOŃ, BIAŁY) i konstrukcję

3 lata – na powłokę malarską (2 etapy malowania, kolory typowe : DĄB RUSTYKALNY, JASNY DĄB, DĄB, CIEMNY DĄB, STARA SOSNA, ORANGE, JASNY TEAK, BUTELKOWY) i konstrukcję

3 lata – na powłokę malarską (4 etapy malowania, kolory nietypowe) i konstrukcję

2 lata – na powłokę malarską (4 etapy malowania, kolory : przejrzyste bardzo jasne, kryjące i przejrzyste ciemne) i konstrukcję

2 lata – na powłokę malarską (2 etapy malowania, kolory nietypowe) i konstrukcję

2 lata – na powłokę malarską, konstrukcję, szyby i okucia do drzwi zewnętrznych na bazie profilu okiennego

2 lata – na powłokę malarską (4 lub 2 etapy malowania, kolory typowe i nietypowe) i konstrukcję na elementach konstrukcyjnych, które nie są zabezpieczone aluminiowym profilem ochronnym np. OKAPNIKIEM, KAPINOSEM itp.

2 lata – na powłokę malarską (4 lub 2 etapy malowania) i konstrukcję na nietypowe elementy drewniane : szprosy naklejane i wiedeńskie (nakładane), okapniki  i kapinosy, gzymsy i listwy specjalne, opaski i słupki itp.

2 lata – na konstrukcję skrzydła drzwi balkonowych bez szprosa konstrukcyjnego

2 lata – na stolarkę o wysokości > 2,6 mb

2 lata – na powłokę malarską, konstrukcję, okucia, montaż : dotyczy okiennic

2 lata – na powłokę malarską i konstrukcję drewnianej okładziny bramy garażowej

5 lat – na szyby (szczelność) oraz okucia obwiedniowe (nie dotyczy: klamek, kontaktronów, samozamykaczy)

1 rok – na klamki, kontaktrony, samozamykacze, moskitiery, wózki stolarki przesuwnej

Indywidualne warunki – stolarka zamontowana w odległości < 5 km od mórz i oceanów

BRAK GWARANCJI : wyroby surowe nie są objęte gwarancją oraz wymagają pilnego wykończenia w sposób uzgodniony z producentem

 Uwaga : konstrukcja oznacza wyłącznie ramy drewniane tj. ościeżnice i skrzydła !

                 Materiały niewyszczególnione w GWARANCJI obejmuje RĘKOJMIA

Gwarancja nie ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego elementu.

3. Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego w okresie gwarancyjnym.

Producent zobowiązuje się również do wymiany wyrobu na niewadliwy w następujących przypadkach:

      a. w razie wystąpienia w wyrobie wad fabrycznych niemożliwych do usunięcia,

      b. w razie nieskuteczności trzech kolejnych napraw  

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonanie montażu okien przez ekipę montażową z uprawnieniami zgodnie z aktualną instrukcją ITB oraz zaleceniami producenta stolarki np. :

  1. Okno należy instalować w budynku, w którym wilgotność wewnątrz nie przekracza 55%, najlepiej po pracach murarskich, tynkarskich i posadzkarskich oraz po osuszeniu budynku,.
  2. Zaleca się montaż z użyciem stalowych kotew przykręconych wkrętami do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy.
  3. Kotwy należy instalować w ilości 2 szt. na każdy narożnik (odl. 10 ÷ 15 cm od naroża) oraz w odległości max. 70 cm między kotwami na wszystkich odcinkach pomiędzy kotwami narożnymi.
  4. Każda kotwa powinna być zamontowana 1 wkrętem do ościeżnicy oraz 1 wkrętem do otworu okiennego.
  5. Zaleca się naprzemienne skośne mocowanie kotew, co dodatkowo stabilizuje ościeżnicę.
  6. Ościeżnicę umieścić w otworze okiennym i posługując się klinami umieszczonymi w pobliżu narożników zablokować ją ze wszystkich stron z zachowaniem pionu i poziomu (poziomica).
  7. Zamocować kotwy do otworu okiennego.
  8. Próg drewniany w okuciu przesuwnym bezprogowym od stronny zewnętrznej należy szczelnie obudować np. gresem wg instrukcji.
  9. Stolarka budowlana  - bezprogowa, z niskim progiem lub otwierana na zewnątrz wymaga zadaszenia o wymiarach :

         j. Po utwardzeniu pianki sprawdzić prawidłowość zamykania i otwierania skrzydeł oraz działania okuć.

        k. Ewentualnie dokonać regulacji okuć lub skorygować ustawienie ościeżnicy.

2. W całym okresie użytkowania okien powietrze w pomieszczeniu powinno mieć wilgotność w przedziale 60%±5% oraz nie może zawierać chloru i ozonu (np. na basenie).

3. W pomieszczeniu, w którym użytkowane jest okno należy zagwarantować prawidłową wentylację np. grawitacyjną (mikrowentylacja w oknach + sprawne kanały wentylacyjne) i ogrzewanie (+12÷25oC ochrona szyb przed pękaniem) oraz w czasie budowy dodatkowo osuszanie (np. osuszacz). Nie wolno dopuścić do skraplania się pary wodnej na szybach, co w konsekwencji może prowadzić do nadmiernego spęcznienia ramiaków okiennych (dopuszczalny uskok pomiędzy ramiakiem pionowym i poziomym skrzydła ±0,5 mm  – szczególnie ważne w czasie trwania budowy!)

4. Zabrania się magazynowania okien opakowanych folią w pobliżu źródeł ciepła oraz w miejscach mocno nasłonecznionych i niezadaszonych i podmokłych.

5. Zabrania się używania docelowych klamek okiennych na budowie z uwagi na wysokie ryzyko uszkodzenia powłoki malarskiej i związane z tym wysokie koszty naprawy. Używać należy specjalnych klamek dostarczonych przez producenta okien, wykonanych z profilu stalowego o przekroju kwadratowym.

6. Zabrania się stosowania nieodpowiednich taśm do zabezpieczania okien. Zaleca się stosowanie specjalnych taśm odpornych na podwyższoną temperaturę oraz promieniowanie UV (np. ROLLFIX), kierując się zasadą ograniczonego zaufania przez cały okres ich stosowania.

7. Magazynowanie i składowanie okien jest dopuszczalne tylko w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych.

8. Do mycia okien (ramy , szyby, uszczelnienia, okucia) należy używać ciepłej wody z dodatkiem niewielkiej ilości łagodnych środków myjących (odpowiednich do mytego materiału) bez zawartości kwasów lub substancji ścierających.

9. Warunkiem gwarancji jest wykonanie przez Klienta : smarowania okuć 1 raz w roku, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych mleczkiem do powłok malarskich firmy SIGMA 2 razy w roku, oraz dokonanie wpisów w tabeli Klienta.

10. Serwis gwarancyjny będzie świadczony jedynie po przedstawieniu producentowi poprawnie wypełnionej podpisanej przez obie strony, niniejszej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nowa nie będzie wydawana.

11. W przypadku gwarancji dłuższej niż 3 lata przegląd gwarancyjny w połowie okresu gwarancyjnego , którym objęto powłokę malarską (+/- 60 dni) na koszt i zlecenie klienta (dojazd, robocizna, materiały).

12. Producent dokona kwalifikacji uszkodzeń w ciągu 3 tygodni lub w innym terminie uzgodnionym z klientem.

13. Naprawa reklamowanego wyrobu nastąpi w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym z nabywcą.

14. Nieważność gwarancji zachodzi w przypadku:

Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego niewłaściwej obsługi i konserwacji oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez producenta mogą być usunięte tylko na koszt użytkownika. Jeżeli ww. przyczyny spowodowały trwałe zmiany jakościowe wyrobu - udzielona gwarancja traci ważność.

15. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie wyrobów wynikłe z przyczyn innych niż wady w nich tkwiące.

W szczególności gwarancją nie są objęte:

16. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem odbioru przez Klienta : stolarki budowlanej, montażu stolarki budowlanej lub stolarki budowlanej do przechowania.

17. W sprawach nie objętych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

18. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu wyrobu lub u przedstawiciela handlowego wymienionego na etykiecie wyrobu : telefonicznie w ciągu 3 dni oraz w formie pisemnej w ciągu 14 dni od chwili pojawienia się usterki..

W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi kupujący.

Nieprzestrzeganie warunków gwarancji spowoduje utratę gwarancji na wyrób.

 

 wstecz